Skip to content Skip to footer

Malta Government Investments Limited (MGI) u Malta Investment Management Company Limited (MIMCOL) riċentament organizzaw kors speċjalizzat għad-diretturi tad-diversi kumpaniji sussidjarji tagħhom bl-isem ta’ ‘Dmirijiet u Responsabilitajiet tad-Diretturi’, li sar riċentement għand GANADO Advocates. L-għan tal-kors kien li jagħti introduzzjoni tal-kumpaniji u d-dmirijiet u r- responsabilitajiet tad-diretturi. Dr Nikolai Muscat Farrugia u Dr Simon Schembri, ‘mill- Corporate Team’ ta’ GANADO Advocates, mexxew il-kors. Matul is-sessjoni, id-diretturi ġew ipprovduti b’informazzjoni dwar il-prinċipji tal-Liġi tal-Kumpaniji, inklużi Tipi ta’ Kumpaniji, Distinzjoni bejn Proprjetà u Kontroll, il-kunċett ta’ Responsabbiltà Limitata, Rappreżentanza Legali tal-Kumpaniji u Ultravires. Is-sessjoni dwar ir-rwoli u r- responsabilitajiet  tad-Diretturi kienet tinkludi: Tipi ta’ Diretturi, Dmirijiet u Responsabilitajiet, Ħatra u Terminazzjoni, Żvelar ta’ Informazzjoni u Kodiċi ta’ Etika għad- Diretturi tal-Bord. Il-parteċipanti ingħataw ċertifikat ta’ attendenza.

MGI u MIMCOL huma impenjati li jtejjbu kontinwament il-prestazzjoni tagħhom billi jiżguraw li l-maniġers u d-diretturi tal-bord tal-kumpaniji u s-sussidjarji tagħhom ikunu kontinwament imħarrġa biex jaqdu dmirhom mill-aħjar li jistgħu fir-rwoli li għandhom fil-kumpaniji rispettivi.

Malta Government Investments Limited (MGI) and Malta Investment Management Company Limited (MIMCOL) recently organised a specialised course for the directors of their various subsidiary companies titled ‘Director Duties and Responsibilites’, held recently at GANADO Advocates. The aim of the course was to give an introductory overview of companies and the duties and responsibilities of directors. Dr Nikolai Muscat Farrugia and Dr Simon Schembri, from the corporate department at GANADO Advocates, delivered the course. During the session, the directors were provided with key information about the principles of Company Law, including Types of Companies, Distinction between Ownership and Control, Concept of Limited Liability, Legal Representation of Companies & Ultravires. The session on Directors roles and responsibilities included: Types of Directors, Duties and Liabilities, Appointment and Termination, Disclosure of Information and Code of Ethics for Board Directors. All participants were issued a certificate of attendance.  

MGI Limited and MIMCOL are committed to continuously enhance their performance by ensuring that the management staff and board directors of their companies and subsidiaries are continuously trained to fulfil to their best abilities the roles they hold within the respective companies.

Go To Top